Услуги

Сливания & Придобивания


Учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация.

01

Ипотеки & Залози


Изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози.

02

Нотариални сделки


Подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права.

03

Юридически анализи


Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им.

04

Данъчни & Митнически услуги


Предоставяне на правни услуги във връзка с финансовото, данъчното и митническото право.

05

Административни услуги


Предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на АПК и ЗАНН, ДОПК.

06

Съдействие при договори


Правна помощ при сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори.

07

Правна помощ в страната и чужбина


Правна помощ и процесуално представителтсво при подготовката и воденето на граждански, наказателни (административен и общ характер) и арбитражни дела в страната и в чужбина.

08

Абонаментно обслужване


Абонаментно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.

09