УСЛУГИ

  • учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация
  • изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози
  • подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права
  • изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им
  • предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното и митническото право
  • предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на АПК и ЗАНН
  • правна помощ при сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори
  • правна помощ и процесуално представителтсво при подготовката и воденето на граждански, наказателни (административен и общ характер) и арбитражни дела в страната и в чужбина
  • абонаментно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица